Strona główna

Fir­ma Ra­st­Port pro­jek­tu­je i wy­twa­rza ak­ce­so­ria i roz­sze­rze­nia do kom­pu­te­rów Ami­ga.

Produkty

Starsze produkty

Dystrybutorzy

Teksty techniczne

Zbiór artykułów dotyczących amigowego sprzętu i programowania w systemach amigowych.

Trwałe produkty i prawo do naprawy

Ra­st­Port po­pie­ra ideę pro­du­ko­wa­nia trwa­łe­go sprzę­tu i pra­wa do je­go na­pra­wy. Kom­pu­te­ry re­tro sa­me są do­wo­dem na to, że sprzęt elek­tro­nicz­ny mo­że być uży­wa­ny przez dzie­siąt­ki lat. W na­szym sprzę­cie nie sto­su­je­my żad­ny­ch tech­nik pla­no­we­go po­sta­rza­nia pro­duk­tu. Uży­wa­my ele­men­tów wy­so­kiej ja­ko­ści, o dłu­gim prze­wi­dy­wa­nym cza­sie pra­cy.

In­ną ideą bli­ską kom­pu­te­ro­wym hob­by­stom je­st pra­wo do na­pra­wy. Fir­ma Ra­st­Port pro­jek­tu­je sprzęt w spo­sób uła­twia­ją­cy na­pra­wę. Obu­do­wy są ła­twe do de­mon­ta­żu i po­now­ne­go zło­że­nia. Nie uży­wa­my kle­je­nia, zgrze­wa­nia ani po­dob­ny­ch jed­no­ra­zo­wy­ch po­łą­czeń. Wspie­ra­my nie­za­leż­ne ser­wi­sy pu­bli­ku­jąc sche­ma­ty ide­owe i nie sto­su­jąc tech­nik za­ciem­nia­nia kon­struk­cji sprzę­tu.

Kontakt

RastPort Grzegorz Kraszewski
Gajowa 71/6
15-794 Białystok
biuro@rastport.pl
tel. +48607523371
NIP 9661214323
REGON 366548349

Ciasteczka i dane osobowe