KA 37 – adapter kątowy PCMCIA 90°

Zastosowanie

KA37 to stan­dar­do­wa ką­to­wa przej­ściów­ka PCM­CIA przy­dat­na przy umiesz­cza­niu Ami­gi w obu­do­wie ty­pu wie­ża. Dzię­ki niej moż­na wy­god­nie pod­łą­czyć np. kar­tę sie­cio­wą. Przej­ściów­ka za­pro­jek­to­wa­na je­st dla kom­pu­te­rów Ami­ga 600Ami­ga 1200.

Cechy sprzętu

Zdjęcia

KA37 KA37 KA37 KA37 KA37 KA37 KA37

Sposób montażu

Demontaż

Ciasteczka i dane osobowe